Philstain 310

Chuyên sử dụng để hàn các chi tiết hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao.